Our Aikido Lineage

Master
Onisaburo Deguchi

OSensei
Morihei Ueshiba

Master
Sokaku Takeda

1st  Doshu
Kissumaru Ueshiba

2nd  Doshu
Moriteru Ueshiba

Shihan
Yoshimitsu Yamada

William McLuskie
Chief Instructor
Water Oak Aikikai